onlinekoffie.com

onlinekoffie.com logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van, met of door de besloten vennootschap “Den Leeuw Koffie Groep’’, gevestigd te (7131 MP) Lichtenvoorde, aan de Koningslinde 1a, KvK nummer 65020871, ten deze handelend onder de naam “onlinekoffie.com’’, hierna “verkoper’’ genoemd.

1.2 Onder “koper’’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de wederpartij die een overeenkomst sluit met verkoper. De toepasselijkheid van door koper gebruikte algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Onder “consument’’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de koper, betreffende een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Mochten één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door verkoper zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart koper zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst met verkoper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Door de presentatie van de producten op de webshop doet verkoper een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling wordt geplaatst door koper en daarmee het aanbod aanvaardt. Koper ontvangt (direct) na plaatsing van de bestelling een bevestiging per e-mail.

2.2 Afbeeldingen, catalogi en folders of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent smaak, geur, kleur en materiaalstructuur van de te leveren producten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn versterkt. Verkoper is aan deze opgaven niet gebonden. Een eventuele afwijking daarvan levert evenmin een tekortkoming op.

 

Artikel 3 Levering

3.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen en haar een nieuwe redelijke termijn voor de nakoming te geven. Eerder zal verkoper niet in verzuim raken. Overschrijding van enige levertijd geeft koper geen recht op schadevergoeding.

3.2 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is verkoper gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de afnemer te betalen.

3.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, exportverboden, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige ICT- of andere storingen in het bedrijf van verkoper of haar leveranciers.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht

4.1 Indien een bestelling is gedaan door een consument, kan deze zijn herroepingsrecht uitoefenen. De consument kan binnen een bedenktijd van 14 dagen na de dag van levering van de producten zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. De consument dient dan binnen 14 dagen na de herroeping het bestelde terug te sturen naar verkoper (Koningslinde 1a, 7131 MP Lichtenvoorde). Het terugzenden van de bestelling is kosteloos.

4.2 Indien de consument een artikel beschadigd, geopend, onvolledig of zonder oorspronkelijke verpakking naar verkoper terugstuurt, kan verkoper het terugnemen weigeren, waarbij de koopprijs verschuldigd blijft, dan wel een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de waardevermindering van het product.

4.3 Terugbetaling van de aankoopprijs zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door verkoper.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

5.2 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs binnen de grenzen van de redelijkheid te verhogen in geval van wijziging van kostprijsbepalende factoren, zoals een algehele prijsstijging van de door haar in te kopen grondstoffen (koffie), invoerrechten en overige belastingen en heffingen. In geval van verkoop aan een consument heeft laatstgenoemde de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het plaatsen van de order.

5.3 Betaling dient te geschieden binnen de factuurdatum.

5.4 Indien betaling door een consument niet tijdig geschiedt, krijgt deze nogmaals een termijn van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling na deze termijn alsnog uitblijft, is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is verkoper gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde producten, totdat de volledige koopprijs voor deze producten alsmede eventuele – uit andere hoofde – nog openstaande financiële verplichtingen geheel zijn voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die verkoper jegens koper mocht hebben wegens eerdere leveringen of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.

6.2 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekort is geschoten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

 

 

Artikel 7 Reclame

7.1 Klachten met betrekking tot gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, dienen schriftelijk of digitaal binnen vijf dagen na levering van de producten te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn komen alle rechten en aanspraken van koper ter zake deze gebreken te vervallen. Koper dient de klacht zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk te omschrijven.

7.2 Klachten met betrekking tot gebreken aan producten die niet uiterlijk waarneembaar zijn, en die noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, dienen schriftelijk of digitaal binnen vijf dagen na ontdekking dan wel vijf dagen nadat koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Bij overschrijding van deze termijn komen alle rechten en aanspraken van koper en aanspraken ter zake deze gebreken te vervallen. Koper dient de klacht zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk te omschrijven.

7.3 In geval van een terechte klacht zal verkoper – te hare keuze – (een) vervangend(e) product(en) leveren dan wel een deel van het aankoopbedrag crediteren.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Verkoper is enkel aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen directe schade, met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade – in welke vorm dan ook – is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 De aansprakelijkheid van verkoper voor schade is, behoudens opzet of grove schuld aan haar zijde, in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het (totale) factuurbedrag van de betreffende order.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Weer opzoek naar koffie?

Klik dan snel op de knop! ☕